LUBELSKI ZARZĄD WOJEWÓDZKI POLSKIEGO KOMITETU POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBLINIE UCZESTNICZY W PROGRAMIE FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA POMOC ŻYWNOSCIOWĄ 2021-2027 współfinansowanym z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO PLUS – PODPROGRAM 2023

 

Pomocą żywnościową w ramach programu mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej (Dz.U z 2017 r. poz 1769, z późn zm) i których dochód nie przekracza 235 % kryterium dochodowego uprawniającego
do korzystania z pomocy społecznej i wynoszą:

           1823,60 zł dla osoby samotnie gospodarującej

             1410,00 zł dla jednego członka rodziny

 Podane kwoty są maksymalne, a ich przekroczenie automatycznie wyklucza osobę zainteresowaną
z przyznania pomocy w postaci paczki żywnościowej lub gotowego posiłku. Od tej zasady nie ma żadnych odstępstw.

Skierowania proszę dostarczać do biura PKPS. Zapraszamy