Polski Komitet Pomocy Społecznej jest jedną z największych i najstarszych organizacji typu charytatywno-społecznego, działającą od 1958 roku (w tym na terenie Lubelszczyzny), spełniającą podobne cele jak Polski Czerwony Krzyż czy Caritas.

Od początku lat 90-tych swoje zadania statutowe realizujemy tylko i wyłącznie w oparciu o samodzielnie przez nas wypracowane środki. Jednym z naszych największych osiągnięć jest to, iż skupiamy wokół siebie grono ludzi o dużej wrażliwości społecznej.

Na przestrzeni lat PKPS rozwijał pomoc społeczną na Lubelszczyźnie wykonując usługi opiekuńcze, prowadząc domy opieki społecznej, placówki dla dzieci, kluby seniora, stołówki, noclegownie, udzielając stałej pomocy rzeczowej i finansowej, a także podejmując akcje doraźne (zbiórki uliczne, licytacje, zabawy integracyjne) jak też na szeroką skalę.
Od zawsze nasza organizacja była na terenie Lubelszczyzny jednym z największym stowarzyszeń, udzielających pomocy doraźnej i długofalowej wszystkim potrzebującym.

Ponadto PKPS był liderem i współrealizował projekt z funduszy UE @lterEgo, o wartości ok. 8 mln PLN. Projekt ten był inicjatywą, mająca na celu przeciwdziałanie bezrobociu kobiet i mężczyzn samotnie wychowujących dzieci. Skierowany został do mieszkańców naszego miasta, stanowiąc innowacyjną propozycję rozwiązywania problemów bezrobotnych i samotnych rodziców.

Obecnie, podstawowe cele działalności realizujemy udzielając pomocy rzeczowej, w formie artykułów spożywczych, środków czystości jak też opiekę nad osobami starszymi i chorymi.

Na terenie województwa lubelskiego, oprócz zarządu Okręgowego z siedzibą w Lublinie, posiadamy jednostki terenowe, wykonujące podobne zadania.

Posiadamy w największych miastach Lubelszczyzny magazyny dzięki czemu miesięcznie pomocą obejmujemy ok. 2500 osób w samym tylko Lublinie, a kilkanaście tysięcy na terenie całej Lubelszczyzny. Wartość rozdysponowywanych przez nas dóbr wycenić można na około 2,5 mln w skali roku.

Jesteśmy organizacją godną zaufania (z wieloletnią tradycją i doświadczeniem), skuteczną w działaniach oraz efektywnie wykorzystującą każdy przysłowiowy grosz.