Okres realizacji Podprogramu - 2021 Plus od lutego 2023 r. do sierpnia 2023 r.

Kto może otrzymać pomoc żywnościową

          Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1707,20 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1320,00 PLN dla każdej osoby w rodzinie.

          Od dnia 15 maja 2023 r. uległy zmianie wytyczne Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020, Podprogram 2021 Plus gdzie osobami uprawnionymi do korzystania programu są osoby, których dochód nie przekracza 235% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1823,60 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1410,00 PLN dla każdej osoby w rodzinie.

          

Cel programu PO PŻ 2014-2020

1. Cel ogólny operacji w ramach Podprogramu - 2021 Plus

Zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie od lutego 2023 r. do sierpnia 2023 r.

2. Cele szczegółowe:

 -            Organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich regionalnych i lokalnych, zgodnie z zasadami PO PŻ (wskaźnik określony w cz. V ust. l ppkt 1.3.3);

 -           Racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z IP oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym (wskaźniki produktu określone w cz. V ust.l ppkt 1.1.1.- 1.1.3. oraz w ppkt 1.3.4.);

 -         Przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ (wskaźniki rezultatu określone w cz. V ust. 1 ppkt 1.2.1. i 1.3.2.),

 -          Prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących, zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne (wskaźnik produktu określony w cz. V ust. 2 ppkt 2.1.1. oraz wskaźnik rezultatu określony w cz. V ust. 2 ppkt 2.2.1.).

 

Jednostki PKPS oraz organizacje współpracujące z PKPS realizujące proces dystrybucji artykułów spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących prowadzą działania w ramach środków towarzyszących mające na celu wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego:

 • warsztaty kulinarne dla różnych grup pokoleniowych z udziałem ekspertów kulinarnych, kuchmistrzów, dietetyków, pokazujące różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania artykułów spożywczych,
 • warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego żywienia,
 • programy edukacyjne mających na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnowaniu żywności,
 • warsztaty edukacji ekonomicznej (nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych).
 • inne działania i programy edukacyjne realizowane w ramach kosztów niekwalifikowanych

PLAN DZIAŁAŃ TOWARZYSZĄCYCH

DZIAŁANIA ZREALIZOWANE

 W zakresie realizacji działań towarzyszących:

 1. W czasie epidemii COVID-19  dopuszcza się prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących  w sposób zdalny z wykorzystaniem wszelkich dostępnych narzędzi komunikacji elektronicznej lub telefonicznie, świadczonych w sposób indywidualny lub grupowy.
 2. Możliwe jest również realizowanie działań poprzez udostępnienie różnego rodzaju publikacji, materiałów elektronicznych lub drukowanych skierowanych bezpośrednio do odbiorców.
 3. Działania towarzyszące realizowane stacjonarnie muszą być prowadzone z zachowaniem środków bezpieczeństwa zgodnych z aktualnymi zaleceniami właściwych służb.
 4. W załączniku 8 Informacja o przeprowadzonych działaniach w ramach środków towarzyszących wprowadza się zmiany:

  - dodanie w tabeli wiersza 7 Forma działania wraz z przypisem nr 1 o treści ”Należy wskazać czy działanie zrealizowano w formie zdalnej czy stacjonarnej”,
  - w tabeli Lista uczestników w kolumnie 4 Podpis uczestnika dodaje się przypis nr 5 o treści: W przypadku działań realizowanych zdalnie, potwierdzenie udziału osoby  jest możliwe również w formie zdalnej, np. z wykorzystaniem poczty elektronicznej lub w inny dostępny sposób”.

  Niniejsze wytyczne stosuje się od 21 października 2022 r.

W warsztatach może wziąć udział każda osoba zakwalifikowana do pomocy żywnościowej. Informacje o warsztatach można uzyskać w ośrodku pomocy społecznej lub placówce PKPS. Sposób kwalifikowania osób do uczestnictwa w PO PŻ

             Do udziału w programie osoby zainteresowane kwalifikowane są przez właściwe dla miejsca zamieszkania ośrodki pomocy społecznej. Dopiero po uzyskaniu skierowania wystawionego przez OPS, osoba potrzebująca może zgłosić się do najbliższego punktu dystrybucji, gdzie otrzyma pomoc w postaci paczek żywnościowych lub posiłków. W wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach osoba zainteresowana może zgłosić się bezpośrednio do punktu dystrybucji PKPS z pominięciem OPS. Wymóg uzyskania skierowania z OPS nie dotyczy osób bezdomnych, które są kwalifikowane do pomocy żywnościowej bezpośrednio przez placówki PKPS.

 

Zasady przekazywania artykułów spożywczych osobom najbardziej potrzebującym:

 Artykuły spożywcze są przekazywane osobom potrzebującym w formie paczek żywnościowych lub posiłków.

 Definicja paczki żywnościowej dla 1 odbiorcy końcowego:

Minimum kilka (tj. co najmniej trzy) artykułów spożywczych z różnych grup towarowych wydanych jednorazowo a wchodzących w skład zestawu w Podprogramie -  2021 Plus.

 Zestaw na Podprogram - 2021 Plus artykułów spożywczych obejmuje:

Lp.

Nazwa artykułu spożywczego

Liczba opakowań na osobę

Wielkość opakowań jednostkowych (kg/l)

Ilość artykułu spożywczego na osobę  (kg/l)

   1.

Makaron jajeczny świderki

 4

0,5

2

   2.

Mleko UHT

2

1

2

   5.

Powidła śliwkowe

1

0,3

0,3

   8.

Cukier biały

2

1

2

   9.

Olej rzepakowy

2

1

2

   11.

Szynka wieprzowa mielona

3

0,3

0,9

 SUMA

9,2 kg

 

W przypadku gdy liczba uprawnionych do Pomocy żywnościowej zgłaszających się do danej organizacji partnerskiej w trakcie realizacji Podprogramu 2021, przekroczy limit wynikający z podziału alokacji określony w Wytycznych, dopuszcza się zmniejszenie zestawu rocznego dla 1 odbiorcy końcowego, nie więcej jednak niż do 80 % jego całkowitej ilości (tj. do ok. 8,2 kg). W zestawie należy w miarę możliwości uwzględnić produkty ze wszystkich 6 grup artykułów spożywczych.

PUNKTY DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI

Pomoc żywnościowa w formie paczek żywnościowych lub posiłków jest wydawana osobom najbardziej potrzebującym równomiernie w trakcie całego okresu dystrybucji w Podprogramie - 2021 Plus.

 

UWAGA: za wydawane paczki żywnościowe lub posiłki nie pobiera się żadnych opłat !!!

Osoby, które stwierdzą nieprawidłowości w realizacji programu pomocy żywnościowej mogą składać skargi:

• w przypadku jednostek terenowych PKPS (tzw Organizacja Partnerska Lokalna) do Zarządu Okręgowego Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Lublinie ul. Puchacza 8, 20-323 Lublin;

• w przypadku Zarządu Okręgowego Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Lublinie (tzw Organizacja Partnerska Regionalna) do Rady Naczelnej Polskiego Komitetu pomocy Społecznej ul. Wiejska 18/20,00-490 Warszawa;

• lub bezpośrednio do Instytucji Zarządzającej – Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.